• به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  • حجم سرویس ها در ابتدای دوره  روی حساب مشترکین شارژ میشود.
  • به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها 5 درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران اضافه گردیده است.
  • کاربران میتوانند کل ترافیک را به صورت بین الملل و یا به میزان 2 برابر به صورت ترافیک داخلی  استفاده کنند.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه 323 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 600000 ریال خواهد بود که در هنگام اولین برقراری سرویس،به قیمت سرویس و بسته ها اضافه خواهد شد.

 

 سرویس های برنزی

قیمت (تومان)

مدت زمان سرویس

ترافیک بین الملل (ماهانه)(GB)

ترافیک داخلی (ماهانه)(GB)

سرعت

3 ماهه 6 ماه یکساله

000/20

1 ماه

27

108

1 Mbps

000/300

000/288

000/150

000/147

000/75 000/73

000/25

1 ماه

42

168

2 Mbps

000/480

000/456

000/240

000/234

000/120

000/114

000/40

1 ماه

65

260

4 Mbps

000/600

000/576

000/300

000/288

000/150

000/147

000/50

1 ماه

95

380

8 Mbps

000/960

000/936

000/480

000/456

000/240

000/234

000/80

1 ماه

180

720

16 Mbps