سرویس های ویژه آتی نت برای اردیبهشت


قیمت ماهیانه بسته

(تومان)


قیمت بسته

(تومان)


ترافیک داخلی  ماهیانه بسته (گیگابایت)


ترافیک بین الملل ماهیانه
بسته (گیگابایت)


ترافیک داخلی بسته (گیگابایت)


ترافیک بین الملل بسته(گیگابایت)

 

نوع مصرف مشتری

 

سرعت دانلودمدت زمان سرویس

6666

40000

24

6

144

36

کم مصرف

16 Mbps

6 ماهه

15000

90000

100

25

600

150

مصرف میانه

4 Mbps

6 ماهه

19833

119000

640

160

3840

960

پر مصرف

8 Mbps

6 ماهه

15750

189000

53.2

13.3

640

160

مصرف میانه

16 Mbps

1 ساله

 

*پکیج های اردیبهشت آتی نت مناسب تمامی مشترکین با همه نوع مصرف ماهیانه اینترنت(کم مصرف- پر مصرف- مصرف میانه) می باشد.

* پکیح ها صرفا قابلیت خریداری مطابق مدت زمان های اعلام شده برای هر سرویس را دارند.

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است. کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل درهر ماه استفاده نمایند.

* حجم سرویس ها به صورت ماهیانه در ابتدای هر ماه مطابق ترافیک های اعلام شده برای هر بسته روی حساب مشترکین شارژ می گردد.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 


 

سرویس های یکماهه

 

16Mbps

8Mbps

4Mbps

2Mbps

1Mbps

512kbps

سرعت

2000

800

360

168

108

60

حجم کلی ماهیانه (گیگا بایت):

80.000

50.000

40.000

25.000

20.000

12.500

قیمت بسته (تومان)

512kbps

256kbps

128 kbps

128 kbps

128kbps

128 kbps

کاهش سرعت پس از اتمام حجم منصفانه به:

 

* برای مشتریان سرویس های 3ماهه 3% تخفیف قیمتی، مشتریان سرویس های 6 ماهه 6% تخقیف قیمتی و مشتریان سرویس های12 ماهه  9% تخقیف قیمتی خواهند داشت.

* به کلیه قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه(دریافت و ارسال) است کاربران می توانند کل ترافیک را به صورت داخلی یا به میزان 4/1 ترافیک بین الملل استفاده نمایند.

* هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 


 

لیست بسته های نیترو آتی نت

*بسته های نیترو جهت افزایش سرعت موقت مشتریان در دوره قرارداد آنها، برای سرعت های ارائه شده، مطابق با حجم ها و قیمت های جدول زیر می باشد.

*حجم ارائه شده برای بسته ها از حجم بسته فعلی مشترک کاسته نشده و مطابق جدول زیر برای بسته های نیترو حجم اضافه در نظر گرفته شده است که در مدت زمان فعال بودن بسته نیترو انتخابی قابل استفاده است.

*حجم های اعلام شده برای بسته های نیترو  در جدول زیر حجم سایت های منتخب داخلی میباشد

افزایش سرعت به:

2Mbps

4Mbps

8Mbps

16Mbps

1 روز

1.5 GB

2.5 GB

4.5 GB

9.5 GB

800 تومان

1500 تومان

2000 تومان

3000 تومان

3 روز

5 GB

9 GB

14 GB

28 GB

2500 تومان

4000 تومان

5000 تومان

8000 تومان