تعرفه ها غیر حجمی خدمات اینترنت پر سرعت آتی نت

 

یکساله

شش ماهه

یکماهه

 

قیمت(ریال)

حجم منصفانه

قیمت(ریال)

حجم منصفانه

قیمت(ریال)

حجم منصفانه

سرعت

2.208.000

480G

1.140.000

240G

200.000

40G

1M

2.760.000

780G

1.425.000

390G

250.000

65G

2M

4.416.000

1320G

2.228.000

660G

400.000

110G

4M

5.520.000

1920G

2.850.000

960G

500.000

160G

8M

8.832.000

3840G

4.560.000

1920G

800.000

320G

16M